Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                                                                         FuShui466

 

 

                                              

 

 

                                                                                      FuShui178

                                                                           FuSHui182

                                                                                                      FuShui187
                                                                                                     FuShui188

 

 


 

                                                                                         FuShui055

 

 

 

 


                                                                                                           FuShui050

 

 

 

 

 

                                                                                                   FuShui029
                                                                                                             FuShui031        
                                                                                                             FuShui031

 

 

 

 

                                                                                                                              EYFushui162

 

 

 


                                                                                                                     EYFushui164                                                                                                                                                EYFushui165

 

 

                                                                                                                             EYFushui170

 

 


                                                                                                                         EYFushui171                                             

 

 

                                                                                                                        EYFushui173


 

 

 
                                                                                                 EYFushui217                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  EYFushui218

 

 

 

 

                                                                                                                                         EYFushui214


                                                                                                                               EYFushui015

 

                                                                                                                              EYFushui017
                                                                                                                                       EYFushui020

 

 

 

                                                                                                                               EYFushui020crop                  

 

                                                                                                                             EYFushui022

 

 

 

 


                                                                                                            EYFushui162


                                                                                                                                        EYFushui166                                           

 

                                                                                                                                      EYFushui167

 

 

 

 

                                                                                                                                           EYFushui180

 

 


                           
                                                                                                                                                EYFushui178                                                     

 

                                                                                                                                             EYFushiu180

 

 

 

 

                                                                                                                EYFushui191                                                                                                                                             EYFushui194                                                       

 

 

                                                                                                                                      EYFushui196

 

 

 

 

                                                                                                                   EYFushui202
                                                                                                                                                EYFushui202crop                                       

   

 

                                                                                                                                                  EYFushui203                 
                                                                                                                                    EYFushui023

                                                                                                                                      EYFushui021


                                                                                    EYFushui025


                                                                                      EYFushi026

 

 

 

                                                                                  EYFushui028

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                EYFushuiG023

 

 

 

 

                                                                                                                       EYFushuiG023crop

 

 

 

 

                                                                                                                      EYFushuiG024


 

 


                                                                                                     EYFushuiG027

 

 

 

 


                                                                                                                    EYFushuiL001A

 

 

 

                                                                                                                      EYFushuiL001B  

 

                                                                                                                                EYFushuiL001C

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       EYFushuiBK109

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         EYFushuiBK109B                                 

 

                                                                                                                                        EYFushuiBK111 

 

 

                                                                                                     EYFushuiBK115                                

 

                                                                                                EYFushui112crop

 

 

 

 

                                                                                                                          EYFushuiBK112                                                 

                                                                                                                                         EYFushuiBK114