Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                                                                                              Birdman011

 

 

 

 

 

                                                                                 Dinosaur072

 

 

 

 

 

                                                                                    Dinsaur069

 

 

 

 

 

 

                                                                      Dinosaur084

 

 

 

 

 

                                                                             Dinosaur074

 

 

 

                                                                                                                Dinosaur261                

 

 

 

 

 

 

 

                                         Dinosaur170

 

 

 

 

 


                                                                     Dinosaur038                                        

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                          Dinosaur157

                          

 

 

 

 

           

 

                                                                             Dinosaur010

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                  Dinosaur060

 

 

 

 


                                                                                               Dinosaur059           

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                                                                            Dinosaur059

 

 

 

 

 

                                                                                   Dinosaur009

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                  Birdman061

 

 

 

 


                                                                                          Birdman017

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                                                                                  Birdman069

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Birdman128

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Birdman124

 

 

 

 
                                                                                     Birdman119

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                                        Birdman067

 

 

 

 

                                                                                                                          

     

 

                                                                                

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                                                  Birdman040

                                                                         

 

 

 

                                                                        Birdman057   

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                            Birdman058

 

 

 

 


                                       

 

 

 

                                                                       Birdman           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Birdman231

 

 

 


 

 

 

                                                            Birdman074                             

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                     Birdman075

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                                Burdman096                      

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                                                                          DinosaurMan082

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                   Birdman120                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Birdman120

 

 

 


 

 

 

 

                                                                                 Dinosaurman183

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                Birdman161

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                                                      Dinosaurman107

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                         Dinosaurman095

 

 

 

 


  

 

 

 

                                                                            Dinosaurman226

 

                                              

 

 

 

 

                                                                     Dinosaurman228

 

 


 

 

 

 

                                                                                   Dinosaurman239

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Dinosaurman231

 

 


 

 

 

 

                                                                         Dinosaurman315                        

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                                                              Dinosaurman348

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                Woman336                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Woman335

 

 


                                        

 

 

 

                                                                                Earlyman009

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Earlyman141

 


 

 

 

 

 

                                                                           Earlyman141                                    

 

 

        

                                                                           Earlyman010

 


 

 

                                                                               Earlywoman005                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Earlywoman006