Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


                                                                         FuShui466

 

 

                                                                                                  FuSHui452

 

 

   FuShui178FuSHui182

                        FuShui187FuShui188

 

 


 

                                                                                         FuShui055

 

 

 

 


                                                                                                           FuShui050

 

 

 

 

 

                                                                                                   FuShui029
                                                   FuShui031         FuShui031

 

 

 

 

                                                                                                                              EYFushui162

 

 

 


                                                                               EYFushui164                           EYFushui165

 

 

                                                                                                                             EYFushui170

 

 


                                                                           EYFushui171                                              EYFushui173


 

 

 
                                                                                                 EYFushui217                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  EYFushui218

 

 

 

 

                                                                                                                                         EYFushui214


                                                                                                            EYFushui015EYFushui017
                                                                                                                                       EYFushui020

 

 

 

                                                                                     EYFushui020crop                   EYFushui022

 

 

 

 


                                                                                                            EYFushui162


                                                                         EYFushui166                                            EYFushui167

 

 

 

 

                                                                                                                                           EYFushui180

 

 


                           
                                                                                              EYFushui178                                                      EYFushiu180

 

 

 

 

                                                                                                                EYFushui191                                                                            EYFushui194                                                        EYFushui196

 

 

 

 

                                                                                                                   EYFushui202
                                                                                       EYFushui202crop                                        EYFushui203                 
                                                                                                                                    EYFushui023

                                                                                                                                      EYFushui021


                                                                                    EYFushui025


                                                                                      EYFushi026

 

 

 

                                                                                  EYFushui028

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                EYFushuiG023

 

 

 

 

                                                                                                                       EYFushuiG023crop

 

 

 

 

                                                                                                                      EYFushuiG024


 

 


                                                                                                     EYFushuiG027

 

 

 

 


                                                                                                                    EYFushuiL001A

 

 

 

                                                                                EYFushuiL001B   EYFushuiL001C

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       EYFushuiBK109

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 EYFushuiBK109B                                  EYFushuiBK111 

 

 

                                                      EYFushuiBK115                                 EYFushui112crop

 

 

 

 

                                                             EYFushuiBK112                                                  EYFushuiBK114