Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶

                                                     GSFigure026

 

 

 


                                                                                   GSFigure027

 

 

 

 

                                                                      GSFigure028

 

 

 

 

 

                                                                                            GSFigure123

 

 

 

 

                                                                                   GSFigure124

 

 

 

 

 

                                                                           GSFigure126

 

 

 

 

 

                                                                                             GSFigure091

 

 

 

 

 


                                                         GSFigure093

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      GSFigure060

 

 

 

 

 

                                                               GSFigure061

 

 

 

 

 

                                                                                          GSFigure109

 

 

 

 

                                                                                     GSFigure012

 

                     

 

                                                                                              GDFigure017

 

 

 

 

 

                                                                           GSFigure018

 

 

 

                                                                                         GSFigurw003

 

 

 

 

 

                                                                    GSFigure003

 

 

 

 

                                                                               GSFigure018

 

 

 

 

 

                                                                               GDFigure019

 

 

 

 

 

                                                                                              GSFigure055

 

 

 

 

 

 

                                                                                       GsFigure057

 

 

 

 

 

 

                                                                             GSFigure058

 

 

 

 

                                                                                                  GSFigure060

 

 

 

                                                                  GSFigure061

 

 

 

                                                                                      GSFigure121

 

 

 

 

 

 

                                                                                        GSFigure122

 

 

 

 

                                                                                        GSFigure135

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      GSFigure138

 

 

 

 

                                                                                   GSFigure012

 

 

 

 

                                                                        GSFigure015

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            GSWFigure018

 

 

 

 

 

 

                                                         GSFigure019