Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶

                                                                                    Tahoe01A

 

 

 


 

                                                                                         Tahoe01B

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Tahoe01C

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Tahoe01D

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Tahoe02A

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Tahoe02B

 

 

 

 

                                                                                        Tahoe02C

 

 

 

 

 

                                                                                               Tahoe02D

 

 

 

 

 

                                                                               TaHoe160

 

 

 

 

                                                                                       TaHoe166

 

 

 

 

 

                                                                                          TaHoe168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   TaHoe175

 

 

 

 

                                                                                 TaHoe230

 

 

 

 

 

 

                                                                                     TaHoe231

 

 

 

 

 

                                                                                      TaHoe233

 

 

 

 

 

                                                                                       TaHoe234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           TaHoe145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

               

                                                                          
                                                     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 TaHoe148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     TaHAE149

                                                                                             TaHoe151

 

 

 

                                                                                                           TaHoe154

 

 

 

 

 

 

                                                                                              TaHoe156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   TaHoe160

 

 

 

 

 

                                                                                                          TaHoe161

 

 

 

 

 

 

                                                                                       TaHoe172

                                                                                 TaHoe173

 

 

 

 

 

                                                                                  TaHoe174

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          TaHoe179

 

 

 

 

 

                                                                                                       TaHoe183

 

 

 

 

 

                                                                                                       TaHoe184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         TaHoe185

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            TaHoe186

 

 

 

 

 

                                                                                                       TaHoe187

 

 

 

 

 

                                                                                                           TaHoe186

 

 

 

 

 

                                                                                                           TaHoe187

 

 

 

 

 

                                                                                                        TaHoe188

 

 

 

                                                                                                   TaHoe189

 

 

 

 

                                                                            TaHoe014

 

 

 

 

                                                                          TaHoe015

 

 

 

 

                                                                         TaHoe017

 

 

 

 

                                                                                                       TaHoe020

 

 

 

 

                                                                                                        TaHoe021

 

 

 

 

                                                                                                       TaHoe025

 

 

 

 

                                                                                                             TaHoe026

 

 

 

                                                                                                      TaHoe068

 

 

 

 

                                                                                                         TaHoe070

 

 

 

 

 

                                                                                                             TaHoe050

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        TaHoe053

 

 

 

 

                                                                                                           TaHoe054

 

 

 

                                                                                                         TaHoe056

 

 

 

 

                                                                  \TaHoe058

 

 

 

 

                                                                        TaHoe059

 

 

 

 

                                                                        TaHoe060

 

 

 

 

                               TaHoe067

 

 

 

                                                                                          TaHoe069

 

 

 

 

                                                                                          TaHoe070

 

 

 

                                                                                  TaHoe080

 

 

 

                                                                                                   TaHoe083

 

 

 

 

                                                                                 TaHoe079

 

 

 

 

                                                                                                   TaHoe084