Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶


          

                                                                                               Birdman011

 

                                                                                                      Dinosaur072
                                                                                                     Dinsaur069

                                                                                                Dinosaur084
                                                                                                Dinosaur074

             

                                                                                                     Dinosaur261   
                                                                Dinosaur170

 

                                                                                Dinosaur038
                                                Dinosaur157

                                                                         Dinosaur010
                                                                                    Dinosaur060

 

                                                                                    Dinosaur059
                                                                              Dinosaur009

 

                                                                                    Birdman061
                                                                                    Birdman017        

 

                                                                                           Birdman069
                                                                                              Birdman128

 

                                                                                         Birdman124
                                                                                                    Birdman119

 

                                                                                   Birdman067
                                                                                            Birdman040

 

                                                                                          Birdman057
                                                                                                 Birdman058

 

                                                                                Birdman
                                                                     Birdman231

                                                                                    Birdman074
                                                                                           Birdman075                  

                                                                        Burdman096
                                                                                   DinosaurMan082

 

                                                                                             Birdman120
                                                                                         Birdman120

 

                                                                                                Dinosaurman183
                                                                                    Birdman161

 

                                                                                                             Dinosaurman107
                                                                    Dinosaurman095

           

                                                                            Dinosaurman226
                                                                                  Dinosaurman228

 

                                                                                            Dinosaurman239
                                                                                   Dinosaurman231    

 

                                                                                  Dinosaurman315
                                                                                     Dinosaurman348

 

                                                                                     Woman336
                                                                Woman335

 

                                                                                            Earlyman009
                                                                                                        Earlyman141

 

                                                                                    Earlyman141
                                                                            Earlyman010

 

                                                                                      Earlywoman005
                                                                                          Earlywoman006

 

 

                                                            Birdman011

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        xJFigure068

                                                                                                                         XJFigure069

                                                                                                                        XJFigure099

                                                                                                                  XJFigure010

 

                                                                                                                               XJFigure134

                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                        XJFigure138

                                                                                                                                                XJFigure071

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     XJFigure017