Quasar Technologies Limited        H. Kan Lau  Hong Kong  DBS 1963,,  McGill University, B. Hons.  Elect. Eng.  1969,  M. Elect. Eng. 1970,   U. of Toronto,  Ph. D., 1974      English Version 2012,12,25
 
Hong Kong  since 1981              漢根資訊生命    香港 漢根            Copyrights Lau Honkan 2007               人類種族及文化起源發展圖   Maps of Origins of Human Races & Cultures
 群星科技有限公司  香港 自1981   Origins of Human Races;Minds,Sanskrits & Chinese Scripts       原生態岀土的和田料玉器        Enquiries in English: hkanlau@gmail.com
 Copyrights Lau Honkan 2007
   人類種族的起源;心靈 & 梵文刻契漢文字起源 發展   三皇五帝前後,商周,秦漢時期之玉石雕刻   太湖東夷人的來源演變   交流: hkanlau@gmail.com 
XJHuman072NorthJade092crop   Dinosaurman107  GSFigure014GSJade347GSSlate864script102crop
 
群星科技項目      人類智慧与知識的機際闋係 (2010)    分析与綜合結論:  1.  岀土智慧硬件的啓示 (2012.01.25)    2.  智慧与知識軟件的融           劉漢根的博客 2013.05.18
    The Mind, and Early Life of  H Kan Lau    劉漢根的前半生   2009.10.8 之回憶

 

                                                                內蒙西邊出土的一坑:記錄著北方人自恐龍演變過來的過程

在新彊,甘肅,太湖的江蘇,安徵,內蒙与遼寧等地區都有同一糸列史前的玉雕刻,記錄著,人類各種族是由鳥嘴恐龍,与有角恐龍演變
過來的;以下這一是從內蒙西邊出土,是較高密度的軟玉雕刻成的,像是和田河磨白玉雕刻後,再風化了很長久年份;原生態從墨黑,

經多年的還原後,已開始見白玉狀;現等待著原生態繼續的去還原,才去確認是否由和田玉料,或岫岩河磨玉料,所雕刻成的:

                                                               
                                                                                 

 

                                                            

                                                                                   

                                                                               

                                                                            

                                                                            

                                                                 

                                                                     

                                                                                

 

  

 

     

                                                                               

                                                                               

                                                                       

                                                                                

                                                                                

                                                                 

                                                                       

                                                                        

                                                                   

                                                             

                                                               

                                                                             

  

                                                                                

                                                                        

                                                                              

                                                                              

 

                                                                                   

                                                                                                      

                                                                          

    

 

                       

 

                                         

                                             

                    
                                

 

 

                                   

 

 

            

\